Artikel 1: Inleidende bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. La Palma Rural is de commerciële naam van toeristisch bemiddelaar  Bert Gerrits, de persoon die tussen de klant en de toeristische dienstverlener commercieel bemiddelt in het tot stand komen van de reservering en de dienstenovereenkomst, en eventueel ook dagexcursies organiseert, met de website: http://www.lapalma-rural.com als verkoopkanaal. Het gaat hier alleen om commerciële bemiddeling van diverse diensten en niet om bemiddeling of verkoop van reispakketten of een combinatie van toeristische diensten of activiteiten met geïntegreerde prijzen.
 2. Klant is degene waarvoor de toeristische diensten of activiteiten worden geboekt.
 3. Toeristische dienstverlener is de persoon, of het bedrijf die de toeristische dienst of activiteit t.b.v. de klant verleent en/of uitvoert.
 4. Overeenkomst is de overeenkomst tussen de toeristische dienstverlener(s) en de klant.
 5. Werkdagen de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende Spaanse en/of Canarische feestdagen.


Artikel 2: Verplichtingen La Palma Rural

 1. La Palma Rural is ingeschreven als toeristische bemiddelaar (intermediador turístico) in het algemene toeristische register (Registro General Turístico) van de Canarische overheid (Gobierno Canarias), onder identificatienummer: I-0002304.1 Dit nummer is zichtbaar op de verkoopkanalen van La Palma Rural. Het inspectieboek en de klachtenformulieren van La Palma Rural staan ter beschikking van de klant. La Palma Rural  publiceert haar klachtenprocedure via haar website (als onderdeel van deze algemene voorwaarden).
 2. La Palma Rural is verantwoordelijk voor de vastlegging van de reservering tussen de klant(en) en de toeristische dienstverlener(s) en voor het verstrekken van de juiste informatie omtrent haar aanbod van toeristische diensten of activiteiten.
 3. La Palma Rural zal wijzigingen in de aangeboden diensten z.s.m. doorvoeren op de website of andere informatiedragers. La Palma Rural kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik van de aangeboden informatie, inclusief de verwijzingen naar externe internetpagina´s ("links").
 4. Alle aanbiedingen van La Palma Rural zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting. La Palma Rural behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (delen van) pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke kennisgeving aan de klant te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.
 5. De daadwerkelijke levering van de toeristische diensten, en de aansluitingen tussen de diensten, vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van La Palma Rural.


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Het aanbod, de reservering en de totstandkoming van de overeenkomst van de toeristische diensten vindt plaats via bemiddeling van La Palma Rural.
 2. Per toeristische dienst wordt een overeenkomst aangegaan, d.m.v. het reserveringsformulier van de website van La Palma Rural, of via e-mail.
 3. La Palma Rural stuurt de klant d.m.v. een e-mail binnen 24 uur  een bevestiging van de reservering. Na een akkoord per mail van de klant, op La Palma Rural’s bevestiging  van de reserveringsaanvraag  is de klant gebonden aan de overeenkomst.
 4. Herroeping aanbod: het aanbod van La Palma Rural kan zo nodig door deze worden herroepen. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding, te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de bedragen of van andere fouten is toegestaan. De klant heeft bij voor hem hoger uitvallende kosten het recht de reservering kosteloos te annuleren en heeft in dat geval ook recht op restitutie van al eventueel betaalde geldbedragen.
 5. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in het aanbod binden La Palma Rural niet. (Bijv. een per ongeluk verschoven komma in de dagprijs: 4,2€ per dag i.p.v. 42€ per dag).
 6. Informatie van derden: La Palma Rural draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie en foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.


Artikel 4: Betaling

 1. Bij het totstandkomen van de verblijfsovereenkomst dient de klant het volledige bedrag van de overeengekomen prijs te voldoen. In de reserveringsbevestiging geeft La Palma Rural aan hoe de betaling dient te worden voldaan. Bij annulering zullen eventueel teveel betaalde bedragen door La Palma Rural worden teruggestort, volgens de regeling genoemd in Artikel 7: Annulering door de klant.
 2. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. Indien betaling na een mondelinge herinnering uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. La Palma Rural heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten, volgens Artikel 7: Annulering door de klant in rekening te brengen.


Artikel 5: Overige verplichtingen klant

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het altijd kunnen tonen  van de benodigde documenten, zoals een geldig  paspoort, of een geldige identiteitskaart en (indien van toepassing) een geldig rijbewijs.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een door hem/haar gewenste reis- en/of annuleringsverzekering en/of evt. andere verzekeringen.
 3. De klant verstrekt aan La Palma Rural, vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomsten alle gegevens omtrent hem/haarzelf en de door hem/haar aangemelde klanten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn/haar mobiele telefoon en een e-mailadres.
 4. Tevens vermeldt de klant bijzonderheden of hoedanigheden van de aangemelde klant(en), die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de dienstenverlening (bijv. de leeftijd van kinderen).
 5. Aanmelder: De klant die namens of voor een ander de overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.


Artikel 6: Wijzigingen door de klant

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant een verzoek tot wijziging daarvan per e-mail indienen. Indien dit minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de dienstverlening is, dient de klant dit verzoek ook telefonisch aan te melden. La Palma Rural zal binnen 2 werkdagen, beslissen en via e-mail berichten of de wijziging wordt geaccepteerd, en onder welke voorwaarden.
 2. Indien het verzoek minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de dienstverlening wordt ontvangen, zal La Palma Rural de klant binnen 24 uur de beslissing meedelen en indien mogelijk voor aanvang van de dienstverlening.
 3. Afwijzing van de wijzigingsaanvraag zal met redenen worden gemeld. De klant kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven of annuleren. In dat laatste geval is Artikel 7: Annulering door de klant van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de klant op de afwijzing van zijn/haar verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 4. Wijzigingen van de verblijfsdata worden beschouwd als een annulering waarop Artikel 7: Annulering door de klant van toepassing is.
 5. In-de-plaatsstelling: de klant kan zich laten vervangen door een andere persoon. Deze wijziging dient te worden aangevraagd zoals in punt a. van dit artikel beschreven staat. De aanmelder, de klant en degene die hem/haar vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van een eventueel nog verschuldigd bedrag.


Artikel 7: Annulering door de klant

Bij annulering (of wijziging van de datum) van het gereserveerde verblijf (niet de auto) door de klant geldt:

 1. Bij annulering vanaf de boekingsdatum tot 6 weken voor aanvang van het verblijf wordt 30% van de totale overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 2. Bij annulering vanaf 6 en tot 2 weken voor aanvang van het verblijf wordt 50% van de totale overeengekomen prijs  in rekening gebracht.
 3. Bij annulering vanaf 2 weken en tot 1 week voor aanvang van het verblijf wordt 75% van de totale overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 4. Bij annulering vanaf minder dan 1 week voor aanvang van het verblijf wordt 100% van de totale overeengekomen prijs  in rekening gebracht.
 5. Zodra de annulering per e-mail is binnengekomen zal La Palma Rural de eventueel verschuldigde bedragen direct en volledig terugstorten op de rekening van de klant, volgens bovenstaande berekening.
 6. Bij annulering van de huurauto, vóór aanvang van de huur  worden géén kosten in rekening gebracht.
 7. Indien de klant de afgenomen dienst eerder beëindigt dan oorspronkelijk vastgelegd, zullen er geen kosten worden gerestitueerd door La Palma Rural, noch door de toeristische dienstverlener.


Artikel 8: Opzegging of wijziging door toeristische dienstverlener

 1. Indien de toeristische dienstverlener de overeenkomst, wegens gewichtige omstandigheden (bijv. door overmacht of calamiteiten) wijzigt of opzegt, doet La Palma Rural de klant, indien mogelijk, een alternatief aanbod per e-mail. En indien de wijziging of opzegging binnen 5 dagen voor aanvang van de af te nemen dienst is, zal La Palma Rural dit ook telefonisch mededelen.
 2. De klant heeft het recht de wijziging of het alternatief aanbod af te wijzen. Dit moet binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar gemaakt worden, via e-mail. Vanaf 5 dagen vóór aanvang van de in de overeenkomst aangegane dienst, geldt hiervoor een termijn van 24 uur. In het geval de klant de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, wordt de overeenkomst kostenloos geannuleerd. De klant heeft in dat geval recht op volledige en directe teruggave van zijn betaling.


Artikel 9: Klachten, Aanspraak en Geschillen

1. Klachten m.b.t. de dienstenverlening toeristische dienstverlener

Klachten over (de levering van) een toeristische dienstverlener vallen buiten deze klachtenregeling. Deze klachten dienen gemeld en besproken te worden met de betreffende dienstverlener. La Palma Rural stelt het wel op prijs als zij op de hoogte wordt gebracht van de klacht.

2. Klacht m.b.t. dienstverlening La Palma Rural

 1. Een vermeende tekortkoming in de dienstverlening van La Palma Rural dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij La Palma Rural (de contactgegevens staan vermeld op de website: http://www.lapalma-rural.com). La Palma Rural zal haar uiterste best doen om de tekortkoming direct op te lossen.
 2. Indien de vermeende tekortkoming niet naar bevrediging van de klant wordt opgelost, kan La Palma Rural, op verzoek van de klant, ervoor zorgen dat de klacht schriftelijk wordt geregistreerd d.m.v. een officieel klachtenformulier van de Canarische Overheid. Deze registratie kan door de klant bij La Palma Rural via e-mail worden aangevraagd tot uiterlijk 2 weken na beëindiging van de dienstverlening. Zowel de klant als La Palma Rural dient één van de kopieën van het ingevulde klachtenformulier binnen een maand na registratie op te sturen naar de betreffende overheidsdienst.
 3. Indien de klant niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage d.m.v. het klachtenformulier heeft voldaan en La Palma Rural daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Indien de klant de klacht niet binnen het tijdsbestek genoemd in pargraaf 2b. van dit artikel, indient, wordt deze door La Palma Rural niet in behandeling genomen.
 4. La Palma Rural zal uiterlijk één maand na registratie van de klacht per e-mail een inhoudelijke reactie geven.
 5. Klachten en geschillen kunnen ook schriftelijk voorgelegd worden aan de Junta Arbitral De Consumo De Canarias (Geschillencommissie voor consumenten op de Canarische Eilanden).


Artikel 10: Privacybeleid 

La Palma Rural legt persoonlijke gegevens van haar klanten vast voor eigen gebruik. Klantgegevens worden alleen in die mate doorgegeven aan derden, als dat noodzakelijk is voor de juiste levering van de toeristische diensten. Afgezien van het voorgaande worden persoonlijke klantgegevens niet zonder toestemming van de klant aan derden overhandigd. De door La Palma Rural vastgelegde persoonlijke gegevens kunnen wel gebruikt worden om de klant te voorzien van relevante informatie (bijv. een nieuwsbrief) en aanbiedingen van La Palma Rural zelf. Indien de klant dit niet wenst of inzage wilt in de door La Palma Rural vastgelegde persoonlijke gegevens, dient de klant dit per e-mail bij La Palma Rural aan te vragen. La Palma Rural mag er anders van uit gaan dat de klant geen bezwaar heeft tegen dergelijk gebruik van zijn persoonlijke gegevens.


Artikel 11: Akkoordverklaring klant

Door gebruik te maken van de diensten van La Palma Rural, verklaart de gebruiker/klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling.

Tijarafe, januari 2014